Open Graph Meta Tags

Put these in the <head> </head> tag

<meta name="description" content="XXXXX" />
<meta name="keywords" content="XXXXX" />
<meta name="og:title" content="XXXXX" />
<meta name="og:description" content="XXXXX" />
<meta name="og:url" content="XXXXX" />
<link rel="canonical" href="XXXXX" />